TMMOB
Uluslararası
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi
2017

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"
15- 18 Kasım 2017, Adana

Önemli Bilgiler

 1. Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderim Tarihi: 8 Eylül 2017

 2. Özet Değerlendirme Sonuçları Gönderim Tarihi:22 Eylül 2017

 3. Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 31 Ekim 2017
 4. * Sözlü bildiri ve poster olarak sunulmayan bildiriler, Bildiri Özetleri ve Bildiri Tam Metinleri Kitapçıklarında yer almayacaktır. Kitapçıklar online olarak Kongre web sayfasında yayınlanacaktır.

CBS Kongresinin başlamasına kalan süre:

Kongre Daveti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir.
"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı "CBS iklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.
Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları tartışılacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.
CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.
Saygılarımızla,

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  
Genel Başkanı
 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Yürütme Kurulu


Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğr.Gör. Şafak FİDAN, Kongre Sekreteri, Mersin Üniversitesi
Yeliz KARAARSLAN, Kongre Saymanı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Mahmut Olcay KORKMAZ, TPAO Genel Müdürlüğü
Arş.Gör. Ziya USTA, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Muhammet Emre Yıldırım, Mapisso Yazılım
Arş.Gör. Zeynep AKBULUT, Gümüşhane Üniversitesi
Arş.Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Artvin Çoruh Üniversitesi
Ali İPEK, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.
Altuğ AYDIN, TEİAŞ Trabzon Grup Müdürlüğü
Hakan GÜNGÖR, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Levent ÖZMÜŞ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Eray YILDIZ, Özel Sektör
Yaşar TANRIVERDİ, HKMO Adana Şube Başkanı
Dilek Bozkurt, HKMO Adana Şubesi
Cavit ANT, HKMO Adana Şubesi
Ali KUZU, HKMO Adana Şubesi
Hasan ZENGİN, Seyhan Belediyesi
Şule Bahar ÜNNÜ, HKMO Adana Şubesi
Ahmet Burak MERSİN, Çukurova Üniversitesi
Umut Çağrı Güllü, HKMO Adana Şubesi

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Andre Skupin, San Diego State University, CA, USA.
Prof.Dr. Bashkim IDRIZI, State University of Tetova, Macedonia.
Prof.Dr. Cengizhan İPBÜKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Danny Vandenbroucke, Spatial Applications Division Leuven (SADL), KU Leuven, Belgium.
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Haluk ÖZENER, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye
Prof.Dr. Hülya DEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Joep Crompvoets, Public Governance Institute, KU Leuven, Belgium.
Prof.Dr. Joaquin Huerta Guijarro, University of Jaume, Spain.

Prof.Dr. Lars Bernard, Technische Universität Dresden, Germany. 
Prof.Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Savaş Süleyman DURDURAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Süha BERBEROĞLU, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Türkay GÖKGÖZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Werner Kuhn, University of California Santa Barbara, USA.
Doç.Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Aslı DOĞRU, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye 


Doç.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Melih BAŞARANER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Tarık TÜRK, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Özgün AKÇAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Sedat DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özgür DOĞRU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. İsmail Ercüment AYAZLI, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Caner GÜNEY, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Gülten KARA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye 

Tema

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"

Bildiri Konuları

Açık veri
Web CBS
Semantik Web
Bağlantılı veri (Linked Data)
Sensör Web
Büyük konumsal veri
Konumsal analiz
Zamansal CBS
3B CBS
Görselleştirme
Konumsal görsel analitik
Konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik
Veri madenciliği
Konumsal veri kalitesi
Konum temelli hizmetler
Gönüllü coğrafi bilgi
Sistem tasarımı

Paneller

 • Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya - Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük. 
 • Ülke ve Kent yönetiminde CBS - Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Belediyelerde CBS - Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Enerji, ulaşım, telekominikasyon ve altyapıda CBS - Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Tarımda CBS - Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.
 • Ülkemizde CBS eğitimi - CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

Konuşmacılar

Prof.Dr Chryssy Potsiou
FIG President

Dr Chryssy Potsiou graduated from the School for Rural & Surveying Engineering, National Technical University of Athens (NTUA) in 1982.
The title of her Ph.D. thesis was “Digital Cartographic Data for the Hellenic Cadastre”. Since 1992, she has been employed as Special Research and Teaching Scientist at the Lab of Photogrammetry, Topography Division, School for Rural and Surveying Engineering, NTUA, at a permanent position. At the same time, she has been working as a consultant in several research projects (15 of them at the NTUA) in the domains of:

• aerial photography of archaeological sites
• cadastre and Land Administration
• architectural photogrammetry, detailed photogrammetric restitutions of complicated monuments, digital photogrammetric documentation of castles
• cartography and urban planning
• GIS 

Robert W. Foster 

Robert W. Foster is a Registered Professional Surveyor and a Registered Professional Engineer (Civil) with over 50 years experience, having graduated from the University of Vermont in 1955 with a B.S. in Civil Engineering. Mr. Foster has specialized in offering professional consulting services in arbitration, dispute resolution, and litigation involving surveying and civil engineering issues. Although semi-retired he is an active member of the Dispute Resolution Panel of Neutrals of REBA Dispute Resolution, Inc., a subsidiary of the Real Estate Bar Association of Massachusetts. He served two terms on the Hopkinton Board of Health and was a member of the Hopkinton Zoning Board of Appeals for over ten years.
Mr. Foster is a past president of the American Congress on Surveying and Mapping and a past president of the International Federation of Surveyors, a federation of over 100 national professional surveying associations. He has provided professional testimony in litigation involving property disputes, appeals of permit denials, eminent domain proceedings, and professional negligence. He has testified before the United States Congress and the Massachusetts legislature on pending legislation and budgetary matters.
Mr. Foster grew up in Burlington, Vermont. Following his graduation from UVM he served for three years in the U.S. Air Force where he completed pilot training. He and his wife, Margot and their three sons relocated to Hopkinton, Massachusetts in 1959; he was employed by Schofield Brothers of Framingham, a consulting engineering company until his (semi)retirement in 1990. He continues to provide limited consulting engineering services primarily in dispute resolution, and writes occasionally for technical publications and local newspapers.  

James Kavanagh 

James Kavanagh MRICS C.Geog is a Chartered Land Surveyor & Chartered Geographer. James studied at DIT Dublin, Ireland and University of London. With over 25 years’ experience in the global land and property sectors, James has worked on some of the largest infrastructure projects in Europe before spending several years working on formal and informal land rights issues whilst working for the United Nations (UNRWA). James has broad experience of surveying in many countries around the world. James is currently Director of Global Land & Resources with The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). He is the author of frequent land & property journal articles, has presented professional and technical papers at numerous global conferences (World Bank 2017, FIG 2016, UNECE 2017) and regularly lectures on professional practice. James is also the co-author of several land and property industry standards, professional guidance notes and specifications including. He has a strong interest in planning, land acquisition, land valuation and property economics. He is also engaged on geo-technologies and their application within BIM and the implementation of Smart City policies. James is chair of the International Land Standard Coalition and is working on further research and output on issues of valuation within informal settlements, customary land issues and the process of land and property rights formalisation (World Bank 2017). He is a member of the Land Technologists Group along with World Bank, USAID, Cloudburst Group, Devex, Land Registry and Thomson Reuters. RICS Land Group includes the global professional practices areas of Environment, Geomatics, Minerals & Waste Management, Rural and Planning & Development and contains over 16,000 members. www.rics.org/land jkavanagh@rics.org

Program

Bildiri gönderim süreci tamamlandıktan sonra program burada yayınlanacaktır.

Eğitim

CBS Kongresi 2017 kapsamında CBS, Uzaktan Algılama ve İHA Harita Üretimi konularında eğitimler verilecektir. Bunlardan CBS ve Uzaktan Algılama eğitimleri 13-14 Kasım, İHA eğitimi 17 Kasım tarihlerindedir. İHA eğitimi kongre delegeleri için ücretsiz, diğer katılımcılar için ücretlidir. CBS ve Uzaktan algılama eğitimleri, tüm katılımcılar için ücretlidir. Eğitim programları ile diğer detaylar aşağıdadır. 
* Eğitime katılım için iletişim formuna ilgili bilgileri giriniz. İletişim formuna gitmek için tıklayınız

1- CBS (QGIS, PostGIS) 2B-3B konumsal analiz, UKVA (TUCBS)/INSPIRE, Kent Bilgi Sistemleri, Web Tabanlı uygulama geliştirme konulu eğitim

Komisyon : Coğrafi Bilgi Sistemleri STBK
Eğitmenler : Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Y.Doç.Dr. Hasan T. Bostancı, Yük. Müh. Fikri Haşal, Yük Müh. Muhammet Emre Yıldırım, Arş.Gör Ziya Usta.
Minimum Katılımcı : 15
Ücret : 400 TL
Eğitim Programı (2 gün)

1.Gün - 13 Kasım
09:00 – 13:00

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 2B ve 3B konumsal Analiz (Teori ve uygulama: QGIS, PostGIS, Cesium, Unity, Mapbox, FME)


 Prof. Dr. Çetin Cömert, Arş. Gör Ziya Usta.

Ön gereksinimler: Temel CBS ve Veri tabanı yönetim sistemi kavramları, Javascript Bilgisi

• PostgreSQL/PostGIS İlişkisel Veri Tabanı, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Ekleme, Silme
• QGIS giriş ve temel kullanımı, PostGIS Veri Tabanı Bağlantısı Oluşturulması
• QGIS ve PostGIS ile Konumsal Bilgi Sistemi Tasarımı, Temel Veri Yönetimi Operasyonları (Join, spatial join)
• QGIS ile Konumsal Analizler, Uygun Yer Seçimi Uygulaması
• QGIS ile OpenStreetMap’ten veri indirme, sorgulama ve ağ analizi uygulaması
• QGIS ile 2B veri setinden 3B konumsal veri üretilmesi-ZU
• CityGML Standardı ve CityGML verisi üretimi-ZU
• CityGML verisinin PotgreSQL’e aktarılması, 3B Konumsal Analiz ve Sorgulama
• Mapbox-Unity SDK ile 3B Görselleştirme ve Sorgulama
• Cesium.js kütüphanesi ile web tabanlı 3B görselleştirme 

1.Gün 13 Kasım
13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

 

1.Gün 13 Kasım
14:00 – 18:00

UKVA (Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (TUCBS), INSPIRE, OGC, Web Sevisleri (teori ve uygulama) 

Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Yük. Müh. Muhammet E. Yıldırım.

• Gerekli kavramlar: UKVA, Sistem tasarımı, veri tabanı tasarımı, veri modelleri, UML
• UKVA da veri tanımlama; Uygulama Şemaları, GML (Geography Markup Language)
• UKVA da veri ve servis yayınlama ve bulma; katalog servisleri, metaveri standartları
• OGC (WMS; WFS, WCS vd.) ve ISO standartları,
• INSPIRE (Avrupa Birliği konumsal veri altyapısı); Bütün boyutlar,
• Geoserver kurulumu, konumsal verinin WMS ve WFS servisi olarak yayınlanması ve sorgulanması 

2.Gün 14 Kasım
09:00 - 13:00

Web Tabanlı uygulama geliştirme (Front End ve Back End) 

Ön gereksinimler : Temel Düzeyde HTML, Javascript, CSS, JSON, GeoJSON bilgisi ve “UKVA,INSPIRE,OGC” eğitimini almış olmak gereklidir.

• Uygulama Geliştirme Ortamı Eclipse Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Hazırlanması,
• Web API ve kitaplıkları; Google Maps, Bing Maps, Leaflet ile ilgili temel uygulama geliştirilmesi,
• Geoserver ile yayınlanan WMS ve WFS servislerinin Leaflet’da gösterimi,
• NOSQL veritabanı, MongoDB kurulumu, veri ekleme, veri silme, veri güncelleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
• Açık veri kaynaklarından elde edilen geocoder verisinin Mongo db’ye aktarılması,
• Temel Restful Web Servisi geliştirme
• Geocoder servisi geliştirme ve MongoDB ile entegrasyonu
• Geliştirilecek Geocoder servisinin Leaflet ile entegrasyonu 

2.Gün 14 Kasım
14:00 - 16:00

2- Kent Bilgi Sistemleri

Yük. Müh. Fikri Haşal, Y.Doç.Dr. Hasan T Bostancı

• KBS Projelerinde Gereksinim Saptama ve Sunum İş Aşamaları.
• KBS’ de işleyiş modeli ve öncelikler ne olmalıdır?
• KBS’ de kurumsal yapılanma ve insan kaynakları nasıl ölçeklendirilmeli?
• KBS’ de projeler ve içeriği, iş paketleri hangileri olmalı?
• KBS projelerinin maliyetini belirleyen bileşenlerde optimizasyonlar yapılabilir mi?
•Yazılım desteği ile e-devlet projeleri web servislerinin KBS Projelerine etkisi artırılabilir mi? 

2.Gün 14 Kasım
18:00-18:30

Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi

3- Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Uydu Görüntüler Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi konulu eğitim

Komisyon : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama STBK
Eğitmenler : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Doç. Dr. Şinasi KAYA,
Doç. Dr. Füsun ŞANLI, Dr. Uğur ALGANCI
Minimum Katılımcı : 12
Ücret : 400 TL
Eğitim Programı (2 gün):

BÖLÜM 1 - Uzaktan Algılamanın Gelişimi ve Kullanım Alanları 
BÖLÜM 2 - Uydu Görüntülerinin ve Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri
o Atmosferle yeryüzü arasındaki etkileşim
o Uzaktan Algılama Sistemleri (Aktif Algılama ve Pasif Algılama)
o Algılama prensiplerine ve yörüngelerine göre Uzaktan Algılama uyduları
o Uydu görüntülerinin temel özellikleri (Dijital Görüntü, Çok Katmanlı
Görüntü, Çözünürlük Türleri)
BÖLÜM 3 - Temel Görüntü İşleme Adımları ve Veri Üretimi (UYGULAMALAR)
o Görüntü Düzeltme (Radyometrik Düzeltme, Geometrik Düzeltme)
o Görüntü Zenginleştirilme (Radyometrik Zenginleştirmeler, Uzaysal Filtreleme)
o Görüntü Sınıflandırma (Kontrollü Sınıflandırma, Kontrolsüz Sınflandırma)
o Uydu Görüntüleri Üzerinde Matematiksel Operasyonlar ve İndeksler
(Bitki Örtüsü İndeksleri, Aritmetik Operasyonlar)
BÖLÜM 4 - Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi.

İnsansız Hava Aracı ile Harita Üretimi konulu eğitim

TMMOB Uluslararası CBS Kongresi bünyesinde, TMMOB’ye bağlı odaların üyelerine yönelik, İnsansız hava araçlarının kullanımı, uçuş, veri işleme, dengeleme ve sonuç ürünlerinin üretilmesi konularını kapsayan uygulamalı bir eğitim düzenlenecektir.

o Eğitim süresi 1 gündür. 
o Katılımcıların eğitime kendi taşınabilir bilgisayarlarıyla gelmeleri gerekmektedir.
o Eğitimde kullanılacak materyaller ve geçici yazılım lisansı tarafımızca sağlanacaktır.
o Eğitim Kongre delegelerine ücretsizdir. Kongre delegesi olmayan katılımcılar için 250 TL’dir.
o Eğitim tamamlandığında katılımcılara katılım belgesi takdim edilecektir.

Yer: Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü
Zaman: 17 Kasım Cuma saat:09:00
Eğitim İçeriği:
• İnsansız hava aracı sistemleri ve kullanım alanları hakkında teorik bilgiler.
• Uçuş planının hazırlanması
• Yer kontrol noktaları (YKN) için yer seçimi ve arazide tesisi işlemleri
• Uçuşun yapılması ve hava fotoğraflarının çekilmesi
• Uçuş sonrası ham verilerin alınması
• Elde edilen ham verilerin Pix4d programına girilmesi
• YKN değerlerinin ve dengeleme parametrelerinin girilmesi
• Yazılımda gerekli ayarlamaların yapılması ve verilerin işlenmesi
• Sonuç ürünlerinin (Nokta bulutu, Ortofoto, 3D arazi modeli, vb. ) elde edilmesi ve incelenmesi.


Fuar

CBS Teknolojileri Fuarı kongre kapsamında düzenlenecektir.

Ulaşım

Adana

Adana Arkeoloji Müzesi 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin en eski ilk on müzesinden biridir. Müzede özellikle Gözlükule, Yumuktepe, Sirkeli ve Misis kazılarında çıkarılan, Çukurova’nın zengin tarihine ışık tutan özgün eserler yer almaktadır. Adana kent merkezinde yer alan, geniş bir bahçe ve dört büyük salondan oluşan müzede prehistorik devirlerden günümüze pek çok eser sergilenmektedir.

Bebekli  Kilise

1880-90 yılları arasında yapılan kilisenin esas ismi Saint Paul’dür. Kilisenin tepesinde Meryem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykeli bulunmaktadır. Heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle halk arasında Bebekli Kilise olarak bilinir.

Adana Taş Köprü

Adana’nın sembol yapısı Taş Köprü Roma döneminde yapılmış, günümüzde Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerini birbirine bağlayan tarihi bir yapıdır. Birkaç sene öncesine kadar araç trafiğine de açık olan yapı bu özelliğiyle Dünya’nın araç trafiğine açık en eski köprüsüdür. 21 gözlü inşa edilen köprünün kara kısmı dolgularla küçülerek bugün 14 gözlü olarak ayaklı tarih olarak şehrin tam ortasında heybetiyle dikilmektedir.

Misis Mozaik Müzesi 

Müze 1956 yılında Misis Höyüğü'nden çıkan mozaikleri korumak amacıyla kurulmuştur. Bizans devrine ait bir kilisenin zemininde yer alan mozaiklerde Hz. Nuh’un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir. Hayvanların canlı biçimde tasvir edildiği mozaikler, Çukurova mozaik sanatının ne denli ileri olduğunu gösteren örneklerdir. Müze, ören yerlerinden ve Adana Arkeoloji Müzesi’nden getirilen diğer mozaikler ve mimari parçalarla da zenginleştirilmiştir.

Yeme- İçme

Adana kebabı mutlaka yenmeli, şalgam suyu ve aşlama (meyan kökünden yapılmaktadır.) içilmelidir. Bici bici'nin tadına bakılmalıdır. Ayrıca halka tatlı yenmelidir.

Yeme- İçme

Adana yöresinin zengin bir mutfağı vardır. Yemeklerin başlıca malzemeleri un, bulgur, et, sebze çeşitleri, baharat türleri, süt, yoğurt ve çökelektir. Yörenin kendine has ünlü yemeği “Adana Kebabı” yanında bol yeşillik ve soğan salatası ile yenir, şalgam suyu ve ayran içilir. Diğer ünlü yemekleri cartlak kebabı, içli köfte, çiğ köfte, analı kızlı, humus, bartefit, sıkma, şırdan, mumbar, etli kömbe, dul avrat çorbası, yüksük çorbası vb.dir.

Adana iline ait içerik ve görseller http://www.adanakulturturizm.gov.tr adresinden alınmıştır.

KAYIT

Kongre katılım ücretlerine; kongre çantası, özet bildiriler kitabı ve CD`si, kokteyl ve öğle yemekleri dahildir.

KONGRE DELEGE ÜCRETİ

TL 200

ÖĞRENCİ*

  ÜCRETSİZ
 • *Lisans ve Önlisans öğrencileri için geçerlidir.SPONSOR

 

İLETİŞİM

HKMO GENEL MERKEZ

İLETİŞİM